Australia Network Logo
Đi thuyền buồm

Cảng Sydney là một địa điểm du lịch rất đẹp và Nimit đến đây để học lái thuyền buồm. Hãy xem chuyến đi của anh và học một số cách diễn đạt liên quan đến thuyền trong tiếng Anh.
Advertisement
Home and Away
Improve Your English
Advertisement
Explore Australia Network
TV Guide
Ways to Watch
News
Learning English
Sports Lounge
About Us
Australia Network Home
Help
Legals
© ABC 2014