Australia Network Logo
Bơi cùng cá heo
Cùng theo dõi chuyến đi của một đoàn du lịch để thấy bơi cùng cá heo như thế nào. Bạn cũng sẽ học được một số cụm từ tiếng Anh thông dụng.
Advertisement
Home and Away
Improve Your English
Advertisement
Explore Australia Network
TV Guide
Ways to Watch
News
Learning English
Sports Lounge
About Us
Australia Network Home
Help
Legals
© ABC 2014